4/22/17 senior day
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
4/22/17
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017
Ohio State takes on Johns Hopkins in Ohio Stadium on April 22, 2017