Austin McAnena -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Brady Wahl -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 23, 2012.
Sage Gardner -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 23, 2012.
Sage Gardner -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Alex Wimmer -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Alex Wimmer -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Zach Mason -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Sebastian Rivas -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Zach Mason -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Sebastian Rivas -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Chris Hegngi -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Chris Hegngi -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Kenny Cunningham -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.
Adam Gorski -- Ohio State vs Akron at Jesse Owens Memorial Stadium on Tuesday, October 22, 2012.